آيين نامه عضويت
باشگاه پژوهشگران جوان
ماده 1:
داوطلبان عضويت لازم است داراي شرايط عمومي زير باشند:
1-1- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
2-1- اعتقاد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه.
3-1- عدم اشتهار به فساد اخلاقي.
4-1- عدم سابقه عضويت در مجامع، احزاب و گروههايي كه با نظام جمهوري اسلامي در تضاد باشند.
5-1- داشتن سن 15 تا 30 سال.
تبصر1: جوانان زير 15 سال و داراي استعداد درخشان با ويژگي برجسته به تشخيص شوراي باشگاه.
تبصره2: جوانان داراي مدرك دكتراي تخصصي يا درجه اجتهاد تا 35 سالگي به تشخيص شوراي باشگاه.
تبصره 3: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و مدارس سماء وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي در شرايط مساوي از الويت در عضويت برخوردار خواهند بود..
ماده 2:
دارندگان شرايط ماده 1 و حداقل يكي از بندهاي زير، مي توانند به مدت 2 سال به عضويت باشگاه درآيند. تجديد عضويت در صورت احراز شرايط لازم، بلامانع است.
1-2 سالانه حدود 500 نفر دانش آموز كه مصداق يكي از بندهاي زير باشند:
1-1-2- دانش آموزاني كه ميانگين دو سال متوالي آنان 19 و بالاتر در مقطع راهنمايي و 5/18 و بالاتر در مقطع دبيرستان باشد.
2-1-2- احراز رتبه اول ( بر اساس آئين نامه مربوط) در يك پايه تحصيلي در دبيرستانها و مراكز پيش دانشگاهي سماء.
3-1-2- نفرات اول تا سوم مسابقات علمي كشوري در رشته هاي مختلف.
4-1-2- برگزيدگان المپيادها جهت اعزام به مسابقات بين المللي در هر رشته.
5-1-2- برگزيدگان اول آثار هنري جهت شركت در نمايشگاههاي معتبر بين المللي در هر رشته.
2-2- سالانه حدود 2500 نفر دانشجو كه مصداق يكي از بندهاي زير باشند.
1-2-2- تا 1000 نفر دارندگان رتبه هاي بالا در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در 5 گروه آزمايشي، تا 800 نفر دارندگان رتبه هاي بالا در آزمون سراسري سازمان سنجش و آموزش كشور در 4 گروه آزمايشي، براي ورود به مقاطع كارشناسي و دكتراي حرفه اي به نسبت تعداد شركت كننده در آزمون در هر گروه آزمايشي.
2-2-2- داشتن معدل 18 و بالاتر در دو نيمسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نيمسال ) در مقطع كارشناسي براي كليه رشته هاي گروه علوم انساني و هنر.
1-2-2-2- داشتن معدل 17 و بالاتر در دو نميسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نيمسال ) و داشتن اثر پژوهشي قابل قبول شوراي باشگاه براي كليه رشته هاي گروه علوم انساني و هنر.
3-2-2- داشتن معدل17 و بالاتر در دو نيمسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نيمسال ) در مقطع كارشناسي براي كليه رشته هاي گروه علوم تجربي.
4-2-2- داشتن معدل 16 و بالاتر در دو نيمسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نيمسال ) در مقطع كارشناسي براي كليه رشته هاي گروه فني مهندسي، رياضي و فيزيك.
تبصره:4: حداقل تعداد واحدهاي گذرانده در دو نيمسال تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در هر يك از بندهاي فوق 20 واحد مي باشد.
5-2-2- كسب رتبه اول در آزمون امتحان جامع علوم پايه و امتحال جامع دوره پري انترني در هر دانشگاه براي رشته هاي علوم پزشكي.
1-5-2-2- نفرات اول برد تخصصي در هر رشته از رشته هاي پزشكي در هر دوره.
2-5-2-2- نفرات اول تا سوم امتحان ورودي دروه دستياري رشته هاي مختلف علوم پزشكي در سراسر كشور.
3-5-2-2- نفرات اول امتحان جامع رشته هاي پيراپزشكي در هر دوره.
4-5-2-2- نفرات اول آزمون ورودي دوره هاي دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري.
6-2-2- كسب رتبه اول در يك مقطع و رشته تحصيلي دانشگاهي ( بر ا ساس آئين نامه دانش آموختگان رتبه اول دانشگاه آزاد اسلامي)
7-2-2- كسب رتبه اول در بين حداقل يكصد نفر شركت كننده در آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در هر رشته در مثطع كارشناسي ارشد ناپيوسته
8-2-2- چاپ حداقل يك مقاله علمي- پژوهشي در مجلات علمي معتبر داخلي يا خارجي، و يا ارائه حداقل دو مقاله در كنفرانسهاي علمي معتبر( به شرط چاپ حداقل خلاصه مقاله در كتابچه مجموعه مقالات ) و ارائه مقاله كامل به باشگاه براي مقطع پايين تر از دكتري تخصصي براي متقاضيان عضويت كه حداقل معدل 15 و يا بالاتر داشته باشند.
9-2-2- چاپ حداقل دو مقاله علمي- پژوهشي در مجلات علمي معتبر داخلي يا خارجي، و يا چاپ يك مقاله در مجلات معتبر داخل و خارج و ارائه حداقل يك مقاله در كنفرانس هاي علمي معتبر براي افراد مقطع دكتري تخصصي كه حداقل معدل 17 و بالاتر داشته باشند.
تبصره 5: ارائه مقاله در كنفرانسها به شرط چاپ در دفترچه مجموعه مقالات كنفرانس و ارائه مقاله كامل به باشگاه بررسي خواهد شد.
3-2-سالانه حدود 250 نفر پژوهشگر جوان كه مصداق يكي از شرايط زير باشند:
1-3-2- داراي اثر پژوهشي برجسته نظير مقالات چاپ شده يا ويژگي برجسته در زمينه هاي علمي، فني، ادبي، هنري و فرهنگي به تشخيص شوراي باشگاه.
2-3-2- كليه نفرات اول استانها كه توسط ورازت آموزش و پروش و يا دانشگاهها به جشنواره هاي رسمي كشور نظير رازي ، خوارزمي و ... معرفي ميگردند.
3-3-2- داراي اختراع يا كشف مورد تاييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور يا كميته علمي باشگاه.
 
4-3-2- دارندگان درجه اجتهاد مورد تاييد مراجع صالح كشور
تبصره 6: از زمان احراز هر يك از شرايط بالا نبايد بيش از دو سال گذشته باشد