برنامه فنآوری و كارآفرينی
 
به منظور توسعه توانمندی های كاری اعضاء باشگاه مرتبط با رشته تحصيلی آنها، مجموعه برنامه هايی تعريف و به مورد اجرا گذاشته مي شوند؛ به اين اميد كه پس از فارغ التحصيلی، اين اعضاء بتوانند به نجو مطلوبی امرار معاش نمايند. برنامه های منتخب در اين ارتباط، شامل هستند بر:
· ایجاد گروه های کاری و تخصصی از اعضاء باشگاه
· تعریف و پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی اولویت دار صنایع و دستگاه های اجرائی
· بازدید هدفمند از نمایشگاه های تخصصی
· بازدید از مراکز تحقیقاتی و اجرائی
· برگزاری نشست های مشترک با مسئولین علمی – تحقیقاتی صنعتی و دستگاه های اجرائی
·هدفمند کردن اختراعات اعضاء در راستای نیازهای واقعی