برنامه تجاری (business plan)

  تدوین برنامه تجاری

  پرسشنامه اطلاعات طرحهای فناورانه

  دستورالعمل تشکیل تعاونیها

  اساسنامه شرکت تعاونی دانش بنیان

 دستورالعمل اجرایی توانمندسازی شرکت های تعاونی دانش بنیان

  لیست مدارک ضروری تأسیس شرکت تعاونی دانش بنیان

  راهنمای ايجاد كسب و كار در قالب شركت های تعاونی دانش  بنيان 

 
شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسه های دانش بنیان (بخشنامه شماره 81/40439

 
سوالات متداول در رابطه با نحوه راه اندازی شرکتهای دانش بنیان


**********

آئین ارزیابی و تشخیص شرکت دانش بنیان

پرسشنامه اطلاعات طرحهای فناورانه A1

فرمت تدوین طرح تجاری A2 

فهرست کالاهای دانش بنیان

 

***************


آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها


قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات


آیین نامه تاسیس شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی