حسابدار دانشجویی :(سید ضیاء حسینی لاکه-کارشناسی حسابداری)

1- وصول شهریه دانشجویی
2- تخفیفات شهریه دانشجویی
3- ثبت سند شهریه دانشجویی
4- تسویه حساب مالی دانشجویان فارغ التحصیل