حقوق ودستمزد,اموال دار: (سیده کبری سلیم سرخنی-کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)

1- پرداخت حقوق به کارکنان وهیات علمی
2- پرداخت حق الزحمه حق التدریس
3- پرداخت مقاله های پژوهشی
4- ارسال تراز
5- انجام کلیه امور مربوط به صدورچک
6- نماینده دانشگاه در بانک ملی
7- ثبت کلیه اموال دانشگاه در سیستم
8- زدن برچسب به اموال
9- استهلاک گیری در پایان سال