بسم الله الرحمن الرحيم
1-مشخصات فردي  
                                                                                                                                        
نام ونام خانوادگي: پرويز رضائي 
       
رشته تحصيلي: جغرافياي طبيعي گرايش اقليم‏شناسي 
     
آخرين مدرك دانشگاهي: دكتري تخصصي 
  
مرتبه علمي وسمت:استاديار جغرافیا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودبار
آدرس پست الكترونيك:Rezaei@ iaurasht.ac.ir ياParvizr2004@ yahoo.co.uk
     2- آموزشی

2-1.سوابق تحصیلی:
ردیف
نوع مدرك
رشته تحصيلي
سال ورود
سال اخذ
محل اخذمدرك
1
کارشناسی
جغرافياي طبيعي
1362
1366
دانشگاه تهران
2
کارشناسی ارشد
جغرافياي طبيعي
1366
1369
دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مركز
3
دكتري تخصصي
جغرافياي طبيعي- گرايش اقليم شناسي
1377
1382
دانشگاه آزاد اسلامي – واحدعلوم وتحقيقات

 
2-2. پایان نامه و رساله تحصیلی:
 
ردیف
نوع مدرك
عنوان پایان نامه یا رساله
1
کارشناسی
بررسی مسائل جغرافیایی رودبار با نگرشی به وضعیت زیتون
2
کارشناسی ارشد
اقلیم وکشاورزی شهرستان رودبار
3
دكتري تخصصي
بررسی اثر الگوهای سینوپتیک در تغییرات زمانی سیلابهای جنوب دریای خزر ، مطالعه موردی:

رودخانه های شفارود و تالار

3-سوابق آموزشی
3-1.دروس مورد تدریس در دوره کارشناسی
کارتوگرافی-نقشه خوانی- منابع و مسائل آب در ایران- آب وهوای کره زمین-آب و هوای ایران- جغرافیای آبها-آب و
 
هواشناسی دینامیک-میکروکلیمای مقدماتی-حفاظت خاک- آبخیز داری-کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و

روستائی-کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای- اکولوژی
3-2.دروس مورد تدریس در دوره کارشناسی ارشد
کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی- میکروکلیماتولوژی پیشرفته- کاربرد آمار در اقلیم شناسی- آمار و آشنائی با یکی از
 
نرم افزارهای آماری- کاربرد اقلیم در طرح توسعه صنعت توریسم- آب و هواشناسی کاربردی-کاربردسیستم های اطلاعات


(GIS) در مطالعات محیطی- سیستمهای اطلاعات جغرافیایی  (GIS) و کاربرد آن در زمینه محیط- سیستمهای اطلاعات
 
جغرافیایی
(GIS)و کاربرد آن در توریسم- اصول و مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) (1) -آب وهواشناسی

کاربردی
4.فعاليتهاي علمي و پژوهشي
 
 4-1.مقالات
رديف
عنوان مقاله
عنوان مجله
درجه علمي‌مجله
تاريخ چاپ
1
محاسبه زمان طلوع و غروب خورشيد و بر آورد زمان تابش در ايران
فضاي جغرافيايي
علمي و پژوهشي
شماره 4 زمستان 1380
2
بررسي اقليمي باد منجيل
تحقيقات جغرافيايي
علمي و پژوهشي
شماره 68 بهار 1382
3
شناخت سيستم‏هاي سينوپتيكي سيل زا در جنوب دریای خزر مطالعه موردی: حوضه شفارود
فضاي جغرافيايي
علمي و پژوهشي
شماره 10- زمستان1382
4
بررسي اثر الگوهاي سينوپتيك در تغييرات زماني سيلابهاي جنوب درياي خزر،مطالعه موردي:

 
رودخانه‏هاي شفارود و تالار
جغرافياي سرزمين
علمي و پژوهشي
شماره 1، بهار 1383
5
توان سنجي دره سفيدرود از نظر باد و توليد انرژي
چشم‌انداز جغرافيايي
علمي و پژوهشي
شماره 1، بهار 1385
6
بحران آب در استان گيلان و راهکارهاي مقابله با آن
چشم‌انداز جغرافيايي
علمي و پژوهشي
شماره 3، پائيزوزمستان1385
7
عملکرد مدیریت شهری در سیستم یکپارچة مدیریت جامعه (مفاهیم کاربردها)
چشم‌انداز جغرافيايي
علمي و پژوهشي
شماره 4، بهار و تابستان1386
8
ا رائه راهكارهاي مناسب براي برنامه ريزي صنعت توريسم در روستاهاي ساحلي شهرستان نور
چشم‌انداز جغرافيايي
علمي و پژوهشي
شماره5، پائيزوزمستان1386
9
بررسي عوامل مؤثر در تحولات نظام زراعي دهستان رحمت‏آباد (شهرستان رودبار) در دهه80-1370
پژوهشهاي‌جغرافيايي
علمي و پژوهشي
شماره61-پائيز 1386
10
بررسي ظرفيتهاي توسعه گردشگري منطقه الموت با تاکید بر اکوتوریسم
چشم‌انداز جغرافيايي
علمي و پژوهشي
شماره 6، بهار و تابستان1387
11
توسعه عملكرد تجاري سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مفاهيم ـ كاربردها)
چشم‌انداز جغرافيايي
علمي و پژوهشي
شماره 8، بهار و تابستان1388
12
تحليل همدیدی رخداد سيلاب درحوضه ماسوله
پژوهشهاي‌جغرافيايي طبیعی
علمي و پژوهشي
شماره 68، بهار1388
13
محدودیتهای ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر رودبار
مجله جغرافيايي لار
علمي و پژوهشي
شماره 7 بهار 1389
14
بررسي بارش‌هاي رگباري و روند تغييرات آن در استان گيلان
فضاي جغرافيايي
علمي و پژوهشي
شماره 30، تابستان1389
15
بررسی روند تغییرات دمای حداقلدرایستگاه همدیدی رشتبا تاکید بردوره یخبندان
مجله جغرافيايي نجف آباد
علمي و پژوهشي
شماره 4، تابستان1389
16
روند وقوع برف در جلگه مرکزی گيلان و پيامدهاي ناشي از آن
چشم‌انداز جغرافيايي
علمي و پژوهشي
شماره 11، تابستان1389
17
پهنه بندی اکوتوریسم با تاکید بر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه پل رود استان گیلان)
چشم‌انداز جغرافيايي
علمي و پژوهشي
شماره 13، تابستان1389
18
بررسی روند تغییرات بارش در منطقه شرق گیلان
جغرافیا- تهران مرکز
علمي و پژوهشي
تائیدیه برای چاپ
19
پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در دهستان مرکزی شهرستان ماسال در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی
مجله جغرافيايي لار
علمي و پژوهشي
تائیدیه برای چاپ
20
بررسی عوامل موثر در تعیین مناطق مستعد کشت گردو در نواحی کوهستانی شرق استان گیلان
چشم‌انداز جغرافيايي
علمي و پژوهشي
تائیدیه برای چاپ
21
The Synoptic Analysis of Snow in Guilan plain
Journal Of Basic and Applied Scientific Research
ISI
تائیدیه برای چاپ
22
Determination of the Share of Snowmelt Runoff in Annual Input of Navrood Basin with use of Satellite Images of Temperature and Snow Cover and SRM Hydrological Model
International Journal of Food Agriculture& Environment
ISI
تائیدیه برای چاپ
 
4-2. شرکت در همایشها وکنفرانس ها داخلي و خارجي:
4-2-1. كنفرانسها داخلي:
رديف
عنوان مقاله
عنوان همايش
تاريخ برگزاري
محل برگزاري همايش
1
سيلابهاي استان گيلان و اقدامات ضروري براي تقليل خطرات

ناشي از آن
نقش وجايگاه آبخيزداري در توسعه

منابع طبيعي و كشاورزي حاشيه

درياي خزر
خرداد1381
جهاد كشاورزي استان

گيلان
2
منابع آب استان گيلان (پتانسيل موجود ، محدوديتها و

مسائل آن)
دومين كنگره بين‏المللي جغرافيدانان

جهان اسلام
شهريور 1382
تهران،هتل لاله
3
شناخت سيستم‏هاي سينوپتيكي سيل زا در جنوب درياي خزر ( مطالعه

موردي حوضه شفارود)
گيلان و برنامه چهارم توسعه
ارديبهشت‌1383
دانشگاه آزاد اسلامي واحد

رشت
4
توان سنجي دره سفيدرود از نظر باد و توليد انرژي
همايش ملي انرژي
ارديبهشت 1384
سازمان انرژيهاي نو
5
الگوهاي سينوپتيكي سيل‌زا در حوضه ماسوله
توسعه فومن
اسفند-1385
فومن
6
پیش بینی و محاسبه ی احتمال وقوع خشکسالی با استفاده از زنجیره

مارکوف در استان گلستان
همایش منطقه ای بحران آب و

خشکسالی
30و31 ارديبهشت 1387
دانشگاه آزاد اسلامي

واحد رشت
7
آمادگی الکترونیک ضرورتی اساسی در استقرار اثربخش گردشگری ا

لکترونیک (مطالعه موردی استان گیلان)
کنکره فناوری اطلاعات و ارتباطات

ایران با رویکرد به زیست شهروندان
1 الی 3 خرداد 1389
مرکز همایش های شهرداری

تهران
8
تأثیر عوامل جغرافیایی بر توسعه ی فیزیکی شهر منجیل با

تأکید بر عنصر باد
همایش منطقه ای توسعه پایدار شهرستان رودبار
7خرداد 1389
دانشگاه آزاد اسلامي

واحدرودبار
9
بررسی توان های اکوتوریسمی شهرستان رودبار با تأکید بر توانایی ها و

محدودیتهای عناصر اقلیمی
همایش منطقه ای توسعه پایدار

شهرستان رودبار
7خرداد 1389
دانشگاه آزاد اسلامي

واحدرودبار
10
بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در ایجاد فضای آسایشی و

معماری شهر رودبار
همایش منطقه ای توسعه پایدار

شهرستان رودبار
7خرداد 1389
دانشگاه آزاد اسلامي

واحدرودبار
11
مطالعه پراکنش گویشهای مختلف محلی در سطح شهرستان رودبار به

عنوان بستری برای توسعه همه جانبه
همایش منطقه ای توسعه پایدار

شهرستان رودبار
7خرداد 1389
دانشگاه آزاد اسلامي

واحدرودبار
12
تعیین درجه توسعه یافتگی سکونتگاههای شهری شهرستان رودبار با

استفاده از مدل برنامه ریزی ناحیه ای
همایش منطقه ای توسعه پایدار

شهرستان رودبار
7خرداد 1389
دانشگاه آزاد اسلامي

واحدرودبار
13
تحلیل همدیدی برف درجلگه گیلان
همایش ملی جغرافیا و

مدیریت محیط
24الی 25 مهر 1390
دانشگاه آزاد اسلامي

واحد آستارا
14
مکان یابی ورزش های آبی و ساحلی در سواحل جنوب

غربی دریای خزر با تاکید بر اقلیم (مطالعه موردی از انزلی تا

آستارا
)
همایش ملی جغرافیا و


مدیریت محیط
24الی 25 مهر 1390
دانشگاه آزاد اسلامي

واحد آستارا
4-2-2. كنفرانسها خارجي:
رديف
عنوان مقاله
عنوان همايش
تاريخ برگزاري
محل برگزاري همايش
1
The Effect of Synoptic Patterns on the Floods of theSouthern Caspian CoastsCase Study: Shafarood and Talar Rivers
سي امين كنگره جغرافيدانان جهان
18‌اوت‌ 2004
(28 مرداد 1383)
گلاسكوي اسكاتلند
2
The Study of water Resources Crisis In Guilan Province And The Solutions


International-ConferenceonHydrologyinAsian,Guangzhou,

China
June 8-10,2006
(خرداد1385)
كشور چينشهر Guangzhou
3

The Impact Of Snow Crisis On Rasht City
6th International Conference on

Urban Climate Göteborg, Sweden
June12th -16th2006
گوتنبرگ -سوئد
4

The Impact Of Snow Crisis On Rasht
 
City
سي ويکمين كنگره جغرافيدانان جهان
12اگوست 2008
کشورتونس
5
A GIS-based analysis of water

Resources and Management in Guilan

Province, Iran
-GISA'09Asia Gis ConferenceThird Central
27 الي 28 اگوست 2009
کشورقرقیزستان
6
Investigation of Precipitations
 
Showery and Change Process in


Guillan Province
The 2nd International Geography Symposium -Mediterranean  Environment
2 الي 5 ژوئن 2010
کشورترکیه
4-3. طرحهاي پژوهشي:
رديف
عنوان طرح
سازمان
تاريخ اجراي طرح
مسئوليت در طرح
1
انجام بيش از ده طرح مطالعاتي ( طرح بافت فيزيكي، هادي و تفصيلي روستائي)
جهاد استان تهران
1372-1368
همكار و مسئول پروژه
2
طرح آماده سازي شهرك 1200واحدي در فرديس كرج
نيروي انتظامي تهران
1369
همكار
3
پروژه مطالعات طبيعي و اقليمي بندر چند منظوره فريدون كنار
سازمان بنادر وكشتيراني
1369
همكار
4
مطالعات مكانيابي پادگان ثامن الائمه بسيج اراك
سپاه پاسداران
1370
همكار
5
همكار بيش از ده پروژه آبخيزداري با سازمان جهاد و شركتهاي وابسته به آن
جهاد استان تهران
1372-1368
همكار
6
طرح هادي گوراب ليشاوندان (برون دانشگاهي)
دانشگاه آزاد واحد رشت
1375
مديرپروژه
7
بررسي اقليمي باد منجيل
دانشگاه آزاد واحد رشت
1376
مديرپروژه
8
بررسي سينوپتيكي سيستمهاي سيل زا در حوضه رودخانه ماسوله
دانشگاه آزاد واحد رشت
1376
مدير پروژه
9
انجام 9 طرح هادي در محدوده استان گيلان
بنياد مسکن گيلان
1383-1380
مشاور حقيقي
10
انجام بيش از 60 طرح روستائي در محدوده استان گيلان مازندران و اردبيل
بنياد مسکن
1387-1383
مدير و همکار پروژه
11
طرح مطالعه و جمع‌آوري آبهاي سطحي شهرهاي رستم‌آباد، رضوانشهر، شفت و رودبار
استانداري گيلان
1387-1385
مدير و همکار پروژه
11
همكار 6 طرح پژوهشي  در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
دانشگاه آزاد واحد رشت
1387-1385
همكار
12
بررسي بارش‌هاي رگباري و روند تغييرات آن در استان گيلان
دانشگاه آزاد واحد رشت
1388-1387
مدير پروژه
13
بررسي روند وقوع برف و الگوهاي سينوپتيکي مؤثر در ايجاد برف‌هاي سنگين در جلگه مرکزي گيلان
دانشگاه آزاد واحد رشت
1389-1388
مدير پروژه
14
انجام 15 طرح بهسازی روستاهای نمونه در استانهای گیلان و اردبيل
بنياد مسکن
1389-1386
مدير و همکار پروژه
15
انجام 2 طرح تعیین محدوده روستائی در استان اردبيل
بنياد مسکن
1388-1387
مدير و همکار پروژه
4-4. راهنمائی و مشاوره بیشاز 100  پایان نامه  در مقطع کارشناسی ارشد
5. دوره‏هاي آموزشي و پژوهشي:
رديف
نام دوره
مدت
سازمان برگزاركننده
از تاريخ
تا تاريخ
1
كارگاه آموزشي روش تدريس و ارزيابي
20/8/1377
21/8/1377
معاونت آموزشي سازمان مركزي دانشگاه
2
كارگاه آموزشي معاونت آموزشي
4/12/1379
4/12/1379
معاونت آموزشي منطقه سه
3
كارگاه آموزشي يكروزه « نقش سد در توسعه و مديريت حوضه آبريز»
27/2/1380
27/2/1380
كميته ملي سدهاي بزرگ ايران
4
كارگاه روش‏شناسي تحقيق
2/4/1380
5/4/1380
معاونت پژوهشي دانشگاه
5
اصول ومباني GIS
30/3/1383
3/4/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان
6
آشنائي با نرم افزار ERDASA
7/6/1383
12/6/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان
7
دوره GISArc پيشرفته
7/6/1383
12/6/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان
8
کتابخانه ديجيتال
21/3/1386
23/3/1386
مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی - واحد رشت
9
تحليل پوششي داده‌ها
18/5/1386
22/5/1386
مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی - واحد رشت
10
کارگاه تبيين خدمات دانشگاه آزاد اسلامي (ارتباط چهره به چهره)
29/7/1386
11/8/1386
مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی - واحد رشت
11
آشنائي با نرم افزار Ms Excel
21/11/1386
25/11/1386
مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی - واحد رشت
12
کاربرد فناوری اطلاعات در تعلیم و تربیت
9/6/1387
12/6/1387
مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی - واحد رشت
13
آشنائی با نرم افزار Power Point
9/11/1387
12/11/1387
مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی - واحد رشت
14
کارگاه مدیریت آموزش عالی ویژه مدیران جدیدالانتصاب
30/1/1388
2/2/1388
دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی _ دانشگاه آزاد  اسلامی
15
مدیریت زمان
8/2/1388
10/2/1388
مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی -واحد رودبار
16
مهارتهای ارتباط با مدیران
16/3/1388
18/3/1388
مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی -واحد رودبار
17
مدیریت خلاق
5/6/1388
8/6/1388
مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی -واحد رودبار
18
دوره آموزشی اعضای شورا و مسئولین کانون های بسیج اساتید دانشگاهها
29/4/1389
1/5/1389
سازمان بسیج اساتید


 
6-سوابق اجرائي:
· رئیس دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رودبار- 1387 تاکنون
· دبیر اجرائی متخصیصن ایران در شهرستان رودبار– از سال 1387تاکنون
· مدير داخلي مجله علمی- پژوهشی چشم‌انداز جغرافيايي- دانشگاه آزاد واحد رشت از

سال 1384 تا1388
· موسس و عضو هيات مديره شرکت آمايش سفيدرود گيلان-1383
· مدير گروه كارشناسي جغرافيا از آبان 1379 تا تيرماه 1383
· مدير گروه  تحصیلات تکمیلی جغرافیا از خرداد 1380 تا تيرماه 1383
· رياست كانون فارغ التحصيلان واحد رشت از سال 1379 تا سال 1383
7. عضویت در انجمن های علمی و کمیته های علمی و اجرائی:
· عضو کمیته اجرائی وعلمی همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی– اردیبهشت ماه 1388- دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت
· عضو کار گروه بررسی توانائی علمی دبیر خانه هیات اجرائی جذب هیئت علمی استان گیلان دررشته جغرافیا
· عضو کمیته تخصصی تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیای طبیعی - دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت
· عضو هیات رئیسه وعلمی اولین همایش ملی فن آوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی – اسفند ماه 1387- دانشگاه آزاد اسلامی– واحد رشت
· رئیس اولین همایش دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت
· عضو شوراي پژوهشي دانشكده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي- واحد رشت-1384 تا 1388
· هیئت تحریریه مجله علمی - پژوهشی چشم‌انداز جغرافيايي- دانشگاه آزاد واحد رشت
· عضو کمیته علمی همایش نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی– مهر ماه 1383- دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت
· عضو هیئت علمی همایش «گیلان و برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی،فرهنگی»– اردیبهشت ماه 1383- دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت
· عضو انجمن جغرافیدانان ایران
· عضو هیئت علمی همایش «همایش ملی جغرافیا و مدیریت محیط»– مهر ماه 1390- دانشگاه آزاد اسلامی – واحدآستارا
8. نشانه ها و جوايز علمي:
· استاد نمونه پژوهشي سال 1383 -دانشگاه‌آزاداسلامي - واحدرشت
· استاد نمونه(برگزيده):سال1385-دانشگاه آزاداسلامي- واحدرشت
· استاد نمونه پژوهشي سال 1388 -دانشگاه‌آزاداسلامي – واحدرشت
· استاد منتخب دومین جشنواره و چهارمین همایش نخبگان و اندیشورزان بسیج استان گیلان