نام و نام خانوادگی:     پرویز رضائی متولد: 1344
مدرک تحصیلی:  دکتری اقلیم شناسی مرتبه علمی:     دانشیار
آدرس پست الكترونيك rezaei@ iaurasht.ac.ir تلفن : 01334621006